مشروح خبر مشروح خبر
دوره آموزشی سیستم های پایش هوا اکوتک
توسط : hostدر تاریخ: 6/11/2016 9:22:34 AM

کلاس های تخصصی آشنایی و آموزش سیستم های پایش هوا اکوتک از تاریخ 95/01/22 لغایت 95/01/25 از ساعت 14 لغایت 17 به مدت چهار روز در سالن کنفرانس شرکت آب سامان ابرگان برگزار می شود.

کلاس های تخصصی آشنایی و آموزش سیستم های پایش هوا اکوتک از تاریخ 95/01/22 لغایت 95/01/25 از ساعت 14 لغایت 17 به مدت چهار روز در سالن کنفرانس شرکت آب سامان ابرگان برگزار می شود.

print
rating
 Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
        
   ۰۲۱-۸۸۶۴۶۷۵۶
   ۰۱۱-۴۲۲۰۰۰۰۰
   ۰۹۱۱ ۱۱۱ ۹۹۸۱

   شماره تماس

   همراه

   پست الکترونیک

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱