آزمایشگاه معتمد

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست مازندران
 

آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران

آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران
بحران های محيط زيستی که امروزه به  يک مسأله جدی در جوامع تبدیل شده، حاصل دخالت و بهره‌وری نامعقول انسان از طبيعت پيرامون خود است که با توجه به گستردگی دخالت ها و اثرات نامطلوب آن بر جریان زندگی انسانی، توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگيخته است. مسأله آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می رود چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آب های زیرزمینی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است و این آلودگی ها علاوه بر تخریب و از دست رفتن منابع طبیعی، هزینه های اقتصادی فراوانی بر دوش کشورها قرار داده است که از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی هر کشوری به شمار می آید. از اینرو، کشورها موظف به حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی های مختلف تحت استانداردهای تعیین شده می باشند که این امر از فاکتورهای اساسی پیشرفت هر کشوری به شمار می رود. در نتیجه صنایع موظف به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست و سازمان های بین المللی حفظ محیط زیست می باشند.

با توجه به مکلف بودن کشورها در حفظ محیط زیست در برابر آلودگی ها، می بایست پارامترهای محیط زیستی که منجر به گسترش آلودگی ها و تخریب محیط زیست می شوند شناسایی و تحت کنترل قرار گیرند. به منظور سنجش پارامترهای محیط زیستی بر اساس آیین نامه ها و مقررات جاری، آزمایشگاههای معتمد مورد تایید سازمان محیط زیست اقدام به این عمل می نمایند. آزمایشگاههای معتمد تحت عنوان برنامه خوداظهاری اقدام به نمونه برداری و سنجش پارامترهای محیط زیستی مورد تایید اداره محیط زیست می پردازند.

طرح خوداظهاری در پایش آلودگی های محیط زیست

خوداظهاری در پایش آلودگی های محیط زیست به موجب بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1383 برای اولین بار مطرح شد. به موجب این بند دولت مکلف شد طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید. طبق این قانون کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان محیط زیست، نسبت به اندازه گیری و نمونه برداری واحدهای خود اقدام نموده و نتیجه را به سازمان محیط زیست اعلام نمایند، واحدهایی که از انجام این طرح خودداری نمایند طبق ماده 30 قانون جلوگیری از آلودگی هوا بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه به همراه جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.

در بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه نیز، بر خوداظهاری در پایش آلودگی ها و نصب و راه اندازی سامانه پایش لحظه ای (Online Monitoring) در منابع آلودگی موجود تاکید شده است. طبق این بند، واحدهاي صنعتي مشمول طرح خوداظهاري موظف به انجام پايش خروجي هاي خود در فواصل زماني سه ماهه مي باشند. اين زمان بر حسب تشخيص اداره کل محيط زيست قابل کاهش است. واحدهاي صنعتي که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند طبق قانون به عنوان صنعت آلاينده شناخته شده و موظف به پرداخت عوارض آلايندگي مي باشند. عوارض آلايندگي طبق قانون معادل با يک درصد فروش صنعت است. حداقل 10 روز قبل از انجام پایش، لازم است برنامه زمانی نمونه برداری ها، از سوی آزمایشگاه معتمد به ادارات کل و دفاتر پایش اعلام گردد. آزمایشگاه معتمد پس از اعلام برنامه زمانی ده روزه، نسبت به پایش خروجی های واحد متقاضی اقدام خواهد نمود. پس از نمونه گیری آزمایشگاههای معتمد موظفند ظرف مدت 20 روز کاری، نتایج پایش خود را به اداره کل محیط زیست استان محل استقرار واحد متقاضی اعلام نمایند. پس از آن ادارات کل موظفند نتایج نمونه گیری ها را به حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر پایش اعلام و دفاتر پایش نیز پس از بررسی ها ظرف مدت یک هفته نتایج را به معاونت محیط زیست انسانی و یا دفاتر تخصصی ارسال می نمایند و پس از آن اقدامات قانونی صورت می پذیرد.

شایان ذکر است در طرح های پایشی غیرخوداظهاری نظیر ISO، ارزیابی اثرات محیط زیستی، طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی و مواردی از این قبیل، آزمایشگاههای معتمد ملزم به رعایت الزامات فنی و ارائه نتایج این قبیل آزمایش ها در قالب طرح های سه ماهه می باشند، اما رعایت الزامات اداری در این موارد ضروری نیست. همچنین تشخیص خوداظهاری و یا غیرخوداظهاری بودن پایش مرتبط با منابع آلاینده بر عهده و تشخیص کمیته آزمایشگاه معتمد می باشد.

انتخاب واحدهای بالقوه آلاینده که شامل طرح خوداظهاری می شوند بر عهده اداره کل محیط زیست استانها و یا دفاتر پایش فراگیر محیط زیست می باشد.

پارامترهای مشمول خوداظهاری در پایش آلودگی توسط آزمایشگاههای معتمد

سازمان محیط زیست طبق قوانین و آیین نامه های موجود در گروههای تخصصی مختلف پارامترهای مختلفی را مشمول اندازه گیری توسط آزمایشگاههای معتمد نموده است، که در زیر به آنها اشاره می شود:

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط آزمایشگاههای معتمد در گروه فیزیک و شیمیایی
پارامترهای عمومی DO ،TDS ،SS ،TSS ،PH ،EC ،BOD ،COD، شوری، کدورت، دما
پارامترهای فیزیکوشیمیایی کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، سختی کل، کلراید، نیترات، نیتریت، آمونیاک، فسفات، سولفات، سدیم، پتاسیم، چربی و روغن، دترجنت، قلیائیت کل، فنل، سیانید، سولفید، سولفیت، فلوراید، فرمالدئید، رنگ
بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، PH ،EC، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کاتیون ها و آنیون ها در خاک، TNV
فلزات Mo ،Mn ،Li ،Hg ،Cu ،Cr ،Co ،Cd ،Be ،Ba ،B ،As ،Al ،Ag ،Zn ،V ،Se ،Pb ،Ni
PAHs

Acenaphthylene، Acenaphthene، Fluorene، Phenanthrene، Anthracene، Fluoranthene، Pyrene، Chrysene، Benzo (b) Fluoranthene، Benzo (a) Pyrene، Naphthalene

آلیفاتیکها (Phytane، Pristane، C18، C17)، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن، TPH


PCBs و سموم

Malathion، Profenofos، Ethion، Diazinon، Fenitrothion، Dichlorovous، Methyl Parathion

 

Endrin، Dieldrin، Heptachlor، p، p'-DDE، p، p'-DDD، p، p'-DDT، Aldrin، Lindane، HCB، Endosulfan

 
PCB28، PCB52، PCB44، PCB101، PCB118، PCB153، PCB138، PCB180

پارامترهای قابل اندازه گیری توسط آزمایشگاههای معتمد در گروه تخصصی بیولوژی
پارامتر کلیفرم گوارشی، کلیفرم کل، کلروفیل a، شمارش تخم انگل، شمارش کل باکتری ها، شمارش فیتوپلانکتون ها (6جنس)، اسیلوس استئارو ترموفیلوس، اسیلوس سوبتلیس
پارامترهای اجباری مشمول پایش کلی فرم گوارشی، کلی فرم کل
پارامترهای قابل اندازه گیری توسط آزمایشگاههای معتمد در گروه تخصصی هوا و صدا
پارامترهای گروه آلاینده های خروجی منابع ثابت

CO، NO، NO2، SO2، H2S، HC، HCl، NH F2، HF، CF CS2، HCN، NOX، CO2، O2

دی اکسید و فوران

هیدروکربن هاي منتشره از منابع آلوده کننده هوا مشتمل بر 72 پارامتر مطابق کتاب ضوابط و استانداردهای محیط زیستی (گروه های 1 و 2 و3)

ذرات، الیاف، فلزات، تیرگی

آلاینده های محیطی

گازهای آلاینده: NO، NO NOX، NH3، H2S، HC، CO، O3، SO2 ،PM2.5، PM10، سرب، جیوه، آزبست


گازهای فرار محیطی: بنزن، بنزن آلفاپیرن ، وینیل کلراید، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن

صوت و امواج

صوت زیست محیطی شامل: Lmax، Lmin، Leq

سنجش میدان های الکتریکی، سنجش میدان های مغناطیسی

روشنایی، UVa، UVb

اگزوز

در خودروهای بنزینی: CO2، O NOX، HC، CO، ℷ

در خودروهای دیزلی: تیرگی

آیین نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیونامه های آزمایشگاه های معتمد

در زیر متن کامل آیین نامه خوداظهاری قابل مشاهده است:

آیین نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیونامه های آزمایشگاه های معتمد
شرکت ابرگان به آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران در شهرهای آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، چالوس، کلاردشت، رامسر، ساری، سوادکوه، سیمرغ، تنکابن، عباس آباد، فریدونکنار، قائمشهر، گلوگاه، محمودآباد، میاندورود، نکا، نوشهر و نور خدمات ارائه می نماید.

           

      پایش آنلاین ابرگان
      شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱