معرفی شرکت ابرگان معرفی شرکت ابرگان

شرکت آب سامان ابرگان در تاریخ 1385/05/21 در تهران به ثبت رسمی کشور رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده  است. این شرکت، ارائه دهنده خدمات تخصصی مهندسی محيط زيست، مديريت اجرايی تصفیه خانه و سیستم های پایش آنلاین آب و فاضلاب می باشد.

 

زمینه فعالیت های شرکت آب سامان ابرگان به شرح زیر می باشد:

 

محیط زیست

 1. ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهری / صنعتی و استفاده مجدد از پساب
 2. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه صنعتی ( شهرک های صنعتی ، کشتارگاه ها و صنایع )
 3. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های زیربنایی ( بزرگراهها ، راه آهن ، فرودگاه ها و بنادر )
 4. ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها، نیروگاههای آبی، تاسیسات آب شیرین کن  و تاسیسات آبرسانی
 5. ارزيابی اثرات زيست محيطی - اجتماعی احداث تاسيسات آبگير، آب شيرين كن و دفع پساب
 6. مطالعات توجیه فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب، توسعه صنعتی، زیربنایی و ..
 7. مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی - اقتصادی طرح های آب و فاضلاب، توسعه صنعتی، زیربنایی و ..
 8. تهیه برنامه های مدیریت و پایش زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب، توسعه صنعتی، زیربنایی و...
 9. تهیه برنامه های اجرایی مدیریت ( پساب های صنعتی - مواد زائد جامد شهری / خطرناک )

 

مطالعه طراحی تاسيسات تامين، انتقال، تصفيه، ذخيره و توزيع آب

 1. مطالعه منابع آب های سطحی و زير زمينی شامل مطالعات هيدرولوژی، هيدروژئولوژی، هيدروژئوشيمی، هواشناسی، زمين‌شناسی و زمين شناسی مهندسی
 2. مطالعات كيفيت آب
 3. مطالعه و طراحی تصفيه‌خانه ( سالم سازی - تصفیه خانه های متعارف آب شیرین کن ها (RO, MED, MSF, ED ) )
 4. مدیریت مصرف ( آب های به حساب نیامده - کنترل مصرف )
 5. بهره برداری و راهبری

 

تاسیسات فاضلاب و دفع آب های سطحی

 1. تصفیه خانه فاضلاب شهری و صنعتی ( تصفیه متداول - تصفیه پیشرفته - ارتقاء ظرفیت و فرایند )
 2. استفاده مجدد ( تعیین پتانسیل های مصرف - کیفیت مورد نیاز برای انواع مصارف - تعیین روش های مورد استفاده )
 3. بهره برداری و راهبری ( شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب - تصفیه خانه های فاضلاب شهری - تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی )

        

   پایش آنلاین ابرگان
   شرکت آب سامان ابرگان در جهت ارائه خدمات پایش آنلاین اقدام به بومی سازی نرم افزار پایش آنلاین نموده است. با استفاده از نرم افزار پایش آنلاین ابرگان می توان به تمامی اطلاعات واحد مورد نظر از راه دور دسترسی پیدا کرد و همچنین کنترل تمامی اجزاء واحد تصفیه خانه از راه دور امکان پذیر می باشد. شـــماره ثبــت : ۵۵۷۳ تاریــخ ثبــت رســمی : ۱۳۸۵/۰۵/۲۱